Verlofaanvragen

Extra vakantieverlof

Extra vakantieverlof (maximaal 10 schooldagen) mag door de (adjunct)directeur van de school slechts verleend worden in een aantal specifieke situaties.
1. Vakantieverlof wordt uit onderwijskundig oogpunt in principe beperkt tot de periode vlak voor de zomervakantie, onder overlegging van een werkgeversverklaring, waaruit blijkt dat de aanvrager verplicht is zijn vakantie op te nemen buiten de officiële schoolvakantie.
2.Bij zelfstandigen kan het mogelijk zo geregeld worden, dat het ene jaar wel verlof wordt verleend en het andere jaar niet, al dan niet in   combinatie met een roulatiesysteem voor de collega’s.
3.Indien vakantieverlof noodzakelijk is op grond van medische of sociale indicatie voor één van de gezinsleden (er moet dan een verklaring van een arts of maatschappelijk werker worden overlegd).
4.Extra vakantieverlof mag in de regel niet langer duren dan 15 schooldagen (in geval van verlof langer dan 10 dagen is toestemming nodig van de leerplichtambtenaar).
5.Extra vakantieverlof kan maar één keer per schooljaar worden verleend.

Kort verlof

Kort verlof kan in de volgende gevallen worden verleend:

  1. Voor het voldoen aan een wettelijke verplichting, een en ander voor zover dit niet buiten de lesuren kan geschieden.
  2. Voor verhuizing binnen de gemeente van ten hoogste één dag.
  3. Voor het bijwonen van het huwelijk van bloed- en aanverwanten van de 1e of 2e graad voor één of twee dagen, afhankelijk of dit huwelijk wordt gesloten in of buiten de woonplaats van de leerling.
  4. Bij ernstige ziekte van ouders.
  5. Bij overlijden van bloed- of aanverwanten in de 1e graad voor ten hoogste vier dagen, van bloed- of aanverwanten in de 2e graad voor ten hoogste twee dagen, van bloed- of aanverwanten in de 3e of 4e graad ten hoogste één dag.
  6. Bij het 25-, 40- en 50-jarig ambtsjubileum en het 25-, 40-, 50- en 60-jarighuwelijksjubileum van de (groot)ouders voor één dag.
  7. Voor andere naar het oordeel van de directie belangrijke redenen, in zeer bijzondere gevallen.