Route richting OOA

Route richting OOA vanuit het Dienstencentrum

Er zijn vier schoolondersteuners die betrokken zijn bij de scholen van kring 2 van het SWV 2705. Elke schoolondersteuner heeft zijn eigen scholen toegewezen. De schoolondersteuner en IB’er hebben nauw contact met elkaar. Binnen een Breed Ondersteuningsteam (B.O.T) is de schoolondersteuner aanwezig, indien gewenst, kan zij ook aansluiten bij het Smal Ondersteuningsteam (S.O.T.) Bij het B.O.T kan een Specialist Passend Onderwijs (S.P.O’er), Schoolmaatschappelijk werker (SMW’er), lid van het Onderzoeksteam van Zaan Primair e.a. op afroep van de ib-er aansluiten. Indien een S.P.O.’er, SMW’er, lid Onderzoeksteam of een ander lid van het Dienstencentrum betrokken is bij een rugzak of O.O.A dan is er voorkeur tot aansluiten van deze persoon bij het B.O.T.

Het is van belangrijk dat er een duidelijke hulpvraag is en dat relevante informatie (die noodzakelijk is voor de bespreking in het S.O.T of B.O.T in het kort wordt samengevat door de ib-er en vooraf aan de schoolondersteuner en alle betrokkenen wordt gestuurd. Er is voorkeur om voorafgaand aan het B.O.T kort overleg met alle disciplines te hebben (ouders sluiten dan later aan)

Aansluiten van medewerkers van het Dienstencentrum bij het B.O.T (bij een aanvraag waar geen rugzak of O.O.A voor is) loopt via de coördinator van het Dienstencentrum, Alaine Rijkenberg. Er dient een duidelijke hulpvraag te zijn vanuit school en/of ouders.

BASISONDERSTEUNING

  1. Inzet Schoolmaatschappelijk werk:

Vanuit het S.O.T of B.O.T kan in samenspraak met de IB’er, SMW worden ingeschakeld.

SMW kan ingezet worden om bijv. de communicatie met de ouders te verbeteren, een brugfunctie zijn tussen school en thuis of anders. Ook hier moet er een duidelijke ondersteuningsvraag zijn. De IB’er vraagt deze ondersteuning aan via de coördinator van het Dienstencentrum.

School is voorlopig vrij om te kiezen voor inzet SMW of jeugdteam. SMW kan een belangrijke verbindende rol spelen bij het tot stand komen van de inzet van het jeugdteam. Dienstencentrum Dynamica XL

De IB’er zorgt voor de informatieoverdracht naar SMW en is contactpersoon. SMW geeft hierbij aan wat er nodig is aan informatie.

De inzet van SMW is door de gemeente gesubsidieerd en betekent voor de school geen extra kosten.

  1. Inzet extern aanbod:

Vanuit het S.O.T of B.O.T kan er een aanvraag worden gedaan voor het extern aanbod van Dynamica XL. Het extern aanbod wordt vooral uitgevoerd door personeel van het SO/SBO. Dit valt onder de basisondersteuning.

Hierbij valt te denken aan:

– Een observatie van een kind n.a.v. een duidelijke hulpvraag.

– Een observatie van een groep/leerkracht(en) in het kader van leerkrachtbegeleiding, groepsdynamiek etc.

– Afname van een P.D.O.

– Aansluiten bij een B.O.T.

– Ondersteuning bij het maken van een handelingsplan/ O.P.P.

– Begeleiding bij een sociale vaardigheidstraining / faalangsttraining.

– Periode leerkrachtbegeleiding.

– Periode hulpklas lezen/spellen, lees-, spelling- of rekenwerkplaats.

– Periode hulpklas afdeling jonge kind.

Voor een aanvraag extern aanbod vult de IB’er (eventueel samen met leerkracht/ouders) een aanvraag in (op het daarvoor bestemde format dat aangeleverd wordt door de coördinator DC) en stuurt deze op naar de coördinator van het Dienstencentrum. De ouders/verzorgers tekenen voor toestemming bij een aanvraag die hun kind betreft.

De coördinator bekijkt wie er ingezet kan worden vanuit het Dienstencentrum. Dit kan een S.P.O’er , een personeelslid van het SO/SBO of een lid van het Onderzoeksteam zijn.

De inzet van het extern aanbod komt ten laste van het trekkingsrecht van de school.

  1. Inzet Onderzoeksteam:

Vanuit het B.O.T kan ook een verzoek komen tot inzet van het Onderzoeksteam.

Het Onderzoeksteam kan o.a. ingezet worden voor:

– De afname van een intelligentieonderzoek.

– De afname van een dyslexieonderzoek.

– De afname van een dyscalculieonderzoek.

– De afname van de NSCCT.

– De nabespreking van de NSCCT.

Dienstencentrum Dynamica XL

– Het maken van een S.E.O verklaring.

– Het doen van een observatie.

– Het bijwonen van een B.O.T.

– Het afnemen van een vragenlijsten, scoren en nabespreken. (vaak in samenhang met observatie en/of onderzoek)

Voor een aanvraag van een onderzoek of anders vult de IB’er (eventueel samen met de leerkracht/ouders) een aanvraag in (op het daarvoor bestemde format dat aangeleverd wordt door de coördinator DC) en stuurt deze op naar de coördinator van het Dienstencentrum.

De ouders/verzorgers tekenen voor toestemming bij een aanvraag die hun kind betreft.

De coördinator bekijkt wie er ingezet kan worden vanuit het Onderzoeksteam. De inzet van het Onderzoeksteam komt ten laste van het trekkingsrecht van de school.

  1. Inzet Specialisten Passend Onderwijs:

De inzet van de S.P.O’ers, die valt onder de basisondersteuning (zie inzet extern aanbod) loopt via de coördinator van het Dienstencentrum.

De inzet van de S.P.O’ers voor de doorlopende rugzakkinderen gaat ook via de coördinator. Zij bepaalt in overleg met de S.P.O’ers wie er tijd en ruimte heeft om deze kinderen te begeleiden. Op basis van de ondersteuningsvraag van het kind kan er maximaal 50 uur per leerling op jaarbasis worden ingezet. De S.P.O’ers maken zelf een plan van aanpak op het daarvoor bestemde format en bespreken dit met school en ouders. De schoolondersteuner, leerkracht, IB’er en alle betrokkenen, krijgen een cc van het plan van aanpak. De schoolondersteuner is bij de evaluaties van het plan van aanpak aanwezig. (februari en juni)

EXTRA ONDERSTEUNING

  1. O.O.A= Onderwijs Ondersteunings Arrangement.

Stap 1:

Indien de basisondersteuning niet meer toereikend is, kan er een aanvraag voor een O.O.A. worden ingediend. Een O.O.A. aanvraag gaat altijd in overleg met de schoolondersteuner. Deze is vanaf het begin betrokken geweest bij de route richting het O.O.A.

Als er twijfel is wat de ondersteuningsvraag is waarbij een Specialist Passend Onderwijs of ander lid van het Dienstencentrum al betrokken is geweest richting de route O.O.A., kan de S.P.O’er of andere betrokkene ingeschakeld worden. Ook bij het omschrijven van de expertise vraag bij de aanvraag van een O.O.A. kan het handig zijn als de S.P.O’er vooraf Dienstencentrum Dynamica XL

wordt ingeschakeld om deze vraag te verhelderen. Als het om een korte inzet gaat om mee te denken, te sparren , dan is deze inzet gratis.

De IB’er of schoolondersteuner kan dan contact opnemen met de coördinator Dienstencentrum of als de S.P.O’er al betrokken is bij de school, kan dit rechtstreeks aan de S.P.O’er gevraagd worden. Nogmaals, dit gaat om kortdurende inzet (meedenken)

Moet er een observatie gedaan worden om de ondersteuningsvraag helder te krijgen, dan gaat het van het trekkingsrecht extern aanbod. Voor deze inzet hoeven geen formulieren worden ingevuld, de IB’er kan direct contact leggen met de coördinator om deze aanvraag in te dienen.

Als SMW of het jeugdteam betrokken is bij een kind kan deze, mocht dit nodig zijn, ook betrokken worden bij het helder krijgen van de ondersteuningsvraag (thuis). Het meedenken kan door de IB’er of schoolondersteuner rechtstreeks aan SMW of jeugdteam gevraagd worden. Ook hier gaat het om kortdurende inzet.

Stap 2:

Indien het O.O.A volledig is ingevuld wordt de aanvraag opgestuurd naar Ruud Janssen, de coördinator van het Dienstencentrum en de betrokken schoolondersteuner. Elke donderdag worden de aanvragen besproken in klein overleg tussen Ruud Janssen, Alaine Rijkenberg en de schoolondersteuners. SMW is aanwezig bij deze bespreking als het gaat om een kind /gezin dat door haar wordt begeleid.

Ruud Janssen bepaalt of de aanvraag voor O.O.A wordt toegekend. Hij stuurt de toekenning/beschikking met een overzicht van uren en bedrag naar de school en cc naar de bijbehorende schoolondersteuner en de afdeling financiën van Zaan Primair.

Hierbij kan het gaan om inzet expertise, aandacht en tijd , materialen en/of aanpassing gebouw. De aanschaf van materialen wordt bekostigd vanuit de ondersteuningsmiddelen van de school.

Stap 3:

Als de aanvraag is toegekend wordt er een concept plan van aanpak gemaakt door de ib-er, in samenspraak met de leerkracht en alle andere betrokkenen. Indien SMW, S.P.O’er, ZZP’er, RT’er of anderen betrokken zijn bij dit O.O.A , dan zoekt de IB’er contact met hun om het plan van aanpak aan te scherpen. De regie ligt bij de IB’er.

Dit conceptplan moet binnen twee weken klaar zijn . De verfijning kan later door de inbreng van de S.P.O’er of andere betrokkenen plaats vinden. Zij vullen aan.

De S.P.O’er kan bijv. na een aantal keren observaties gedaan te hebben het deel van het plan waar hij/zij bij betrokken is aanscherpen. Dit gaat in samenspraak met de IB’er. De IB’er houdt de regie. Het plan van aanpak wordt in cc opgestuurd naar de school, ouders en schoolondersteuner.

Stap 4: Dienstencentrum Dynamica XL

Bij de bespreking van het O.O.A , plan van aanpak en alle evaluaties zijn de IB’er, schoolondersteuner, leerkracht en ouders aanwezig. De andere betrokkenen die het plan uitvoeren zijn er uiteraard ook bij.

Indien SMW betrokken is bij een O.O.A is zij ook aanwezig bij de evaluatie van het O.O.A. binnen het Dienstencentrum.

Een ieder die betrokken is bij een O.O.A vanuit het Dienstencentrum, houdt in het actiejournaal onder het dossier van het kind op server bij welke afspraken er zijn gemaakt zodat een ieder die betrokken is kan zien wat er al gepasseerd is.

TLV of Noodprocedure

Indien een OOA niet toereikend is en er geen andere uitweg meer is, kan er een aanvraag worden ingediend voor plaatsing SBO of SO.

Dit kan gaan om een tijdelijke plaatsing van drie maanden in het kader van een noodprocedure op het S(B)O of een tijdelijke plaatsing in een
groep op het S(B)O.

Paul Detering, directeur S(B)O bepaalt bij de noodprocedure of er plek is en waar en is eerste contactpersoon. Voor de noodprocedure is geen TLV nodig.

Voorwaarden voor de noodprocedure zijn:

 Aanleveren van dossier kind waarin duidelijk staat wat er is gedaan met welk resultaat en waarom het niet lukt op de school waar het kind staat ingeschreven.

 Aandachtspunten, aanknopingspunten voor de SBO-SO school waar het kind tijdelijk geplaatst wordt.

 Intakegesprek met ouders op school van plaatsing.

De hele procedure voorafgaand aan de plaatsing zal ongeveer een week duren.

Voor een definitieve plaats op het S(B)O dient een TLV, TOELAATBAARHEIDSVERKLARING, worden aangevraagd bij het SWV. Ans van Zanten en Karin Guldemond bekijken het aangeleverde dossier en geven een advies. Bernard Homans verzorgt de afgifte van een TLV. Hierbij is een goede dossieropbouw van groot belang. De schoolondersteuner kan hier een ondersteunende rol in spelen.

Bij terugplaatsing in het reguliere basisonderwijs is het van groot belang dat er nazorg is vanuit het S(B)O.
Hier kan bijv. een O.O.A. voor worden opgesteld.