Orthopedagoog/Psycholoog

Het Onderzoeksteam kan ingezet worden wanneer er op scholen vraag is naar:

Intelligentieonderzoek:

Een intelligentieonderzoek wordt door de school aangevraagd wanneer er onduidelijkheden of vragen zijn over de cognitieve capaciteiten van een leerling. Het onderzoek brengt de cognitieve capaciteiten en onderwijsbehoeften van de leerling in kaart waaruit dan een aantal handelingsadviezen worden gevormd. Met deze handelingsadviezen kan de school de leerling op de juiste wijze ondersteunen, zodat deze optimaal kan profiteren van het onderwijsaanbod.

Bij het vaststellen van dyslexie of dyscalculie is ook een recent intelligentieonderzoek nodig.

Het meten van de cognitieve capaciteiten van een leerling wordt gedaan met behulp van een intelligentietest. Er zijn verschillende tests beschikbaar voor verschillende leeftijdscategorieën. Er kan vanaf een leeftijd van 2 ½ jaar een capaciteiten onderzoek worden gedaan. Daarnaast is het mogelijk om een non-verbale of een verbale test af te nemen. Bij een non-verbale test worden de capaciteiten van een kind gemeten zonder een beroep te doen op de taalvaardigheden van een kind. Een verbale test meet daarnaast ook de capaciteiten op het gebied van taalvaardigheid. Het is afhankelijk van de leeftijd van een kind en de vraagstelling van het onderzoek, welke intelligentie test afgenomen wordt.

Een intelligentieonderzoek neemt ongeveer een dagdeel in beslag en wordt op school afgenomen.

Psychologisch onderzoek:

Het afnemen van een sociaal-emotioneel onderzoek (psychodiagnostisch onderzoek) is mogelijk vanaf een leeftijd van 4 jaar. Dit type onderzoek wordt ingezet om een duidelijk beeld te kunnen vormen van de karaktereigenschappen van een kind. Vaak wordt het ook gebruikt om ouders en school meer duidelijkheid te geven over de aard en oorzaak van gedragsproblemen die ervaren worden. Indien er een vermoeden is van een psychiatrische stoornis kunnen deze gegevens bijdragen aan een verwijzing naar de instantie die de stoornis kan diagnosticeren.

Het onderzoek bestaat meestal uit een intelligentieonderzoek, het afnemen van vragenlijsten en een eventuele observatie in de klas.

Dyslexieonderzoek:

Wanneer er op school een vermoeden is van dyslexie bij een leerling wordt er gestart met een handelingsplan. Wanneer er ondanks de extra ondersteuning en hulp geen of weinig vooruitgang te zien is in de leerresultaten op het gebied van spelling en/of lezen kan er bij het onderzoeksteam een dyslexieonderzoek aangevraagd worden

Het dyslexieonderzoek bestaat uit diverse lees- en spellingonderdelen en meet de fonologische vaardigheden van het kind. Samen met het intelligentieonderzoek kan er gekeken worden of er sprake kan zijn van dyslexie. In samenspraak met een GZ-psychologe kan er een dyslexieverklaring worden afgegeven.

Het dyslexieonderzoek (zonder intelligentieonderzoek) duurt ongeveer 2-3 uur.

Dyscalculieonderzoek:

Wanneer er op school een vermoeden is van dyscalculie bij een leerling wordt er gestart met begeleiding volgens het Protocol ERWD. Wanneer de basisschool zelf over onvoldoende middelen beschikt om de begeleiding in fase oranje-rood op school te bieden, kan er een beroep worden gedaan op de rekenwerkplaats. Wanneer er ondanks de extra ondersteuning in fase groen-geel-oranje-rood geen of weinig vooruitgang te zien is op rekengebied kan er een dyscalculieonderzoek worden aangevraagd. Als er gebruik is gemaakt van de rekenwerkplaats hoeft er niet apart een onderzoek worden aangevraagd. Het dossier is dan compleet. Als er geen gebruik is gemaakt van de rekenwerkplaats moet de aanmelding voldoen aan de criteria voor de afname van het dyscalculieonderzoek.

Het dyscalculieonderzoek is een uitgebreid onderzoek en neemt 2 dagdelen in beslag, waarbij een intelligentieonderzoek een onderdeel is. In samenspraak met een GZ-psychologe kan er een dyscalculieverklaring worden afgegeven.

Andere vragen:

Het Onderzoeksteam kan ook ingezet worden voor het doen van observaties, afname vragenlijsten, aansluiten Smal of Breed Ondersteuningsteam of anders…

Leden van het onderzoeksteam:

Het Onderzoeksteam bestaat uit een aantal orthopedagogen/psychologen, te weten:

Vanessa van Eyck – Orthopedagoog

Sanne Dekker – Orthopedagoog

Charlotte Barnhoorn – Orthopedagoog

Anne-Marthe Sigmond – Orthopedagoog

Marlijn Floris – Psycholoog

 

De Onderzoeken zullen plaatsvinden op de schoollocatie waar de leerling zit.

Een aanvraag voor een Onderzoek of inzet van het Onderzoeksteam kan worden ingediend bij de coördinator van het Dienstencentrum Alaine Rijkenberg : a.rijkenberg@zaanprimair.nl