Ondersteuningsplan

Ondersteuningsplan samenwerkingsverband Primair Onderwijs Zaanstreek

Zaanstad, Oostzaan, Wormerland

VOORWOORD

Voor u ligt het concept-ondersteuningsplan van het samenwerkingsverband primair onderwijs 27-05 Zaanstreek. In dit samenwerkingsverband wordt passend onderwijs gerealiseerd voor leerlingen in de basisschoolleeftijd, in de gemeenten Zaanstad, Oostzaan, Wormerland.

In het ondersteuningsplan staat beschreven hoe in de Zaanstreek passend onderwijs wordt georganiseerd voor alle leerlingen. Samen met alle reguliere basisscholen, het speciaal basisonderwijs en speciaal onderwijs cluster 3 en 4 zorgen we dat iedere leerling naar school kan en het onderwijs krijgt dat voor hem of haar het best past. De scholen binnen de regio werken met elkaar samen om het onderwijs steeds beter te laten aansluiten bij de grote diversiteit aan onderwijsbehoeften van leerlingen.

In dit ondersteuningsplan 2014-2018 wordt de koers van het samenwerkingsverband primair onderwijs Zaanstreek beschreven. De nieuwe wet is hierbij het kader. In 2016 wordt dit eerste ondersteuningsplan geëvalueerd en tussentijds bijgesteld, ook samen met de betrokken gemeenten en uiteraard de ondersteuningsplanraad. Jaarlijks worden de beleidsvoornemens uit het ondersteuningsplan en de meerjarenbegroting geoperationaliseerd in een activiteitenplan.

Dit plan is op 20 januari 2014 besproken met de wethouders van de gemeenten Zaanstad, Oostzaan en Wormerland. Er is overeenstemming over het ondersteuningsplan bereikt,. Daarbij is een aantal aandachtspunten in de samenwerking tussen onderwijs en gemeenten vastgesteld. Deze punten worden verder uitgewerkt in de kerngroep passend onderwijs en gemeenten.

Op 18 februari 2014 heeft het concept-ondersteuningsplan instemming gekregen van de ondersteuningsplanraad (OPR) van ons samenwerkingsverband, met inachtneming van de voorgestelde en besproken wijzigingen.

Meer en actuele informate is te vinden op de website: www.swvzaanstreekpo.nl.

Alle kengetallen van dit samenwerkingsverband zijn uiteraard ook te vinden op www.passendonderwijs.nl.

Namens het bestuur,

de projectleiding

Anneke Bax

Bernard Homans

Wim Nederlof

Ondersteuningsplan SWV PO Zaanstreek – versie inspectie

http://www.swvpozaanstreek.nl/

http.//www.passendonderwijs.nl/