MR-leden stellen zich voor

Ik ben Sander Ritsma, ouder van Jitske die onderwijs geniet op het VSO aan de Nieuwendamstraat.
Ik ben sinds enkele jaren lid van de MR, de laatste jaren als voorzitter. Ik vind het van belang om mee te kunnen praten over ontwikkelingen en veranderingen binnen het onderwijs. Zo vind ik het prettig om mee te kunnen denken over onderwerpen als de schooltijden, vernieuwbouw van schoolpanden en het 5 gelijke dagen model.
Onze MR is een samenwerkingsverband van drie scholen binnen Zaan Primair, namelijk het Dok, de Boei en Dynamica SO/VSO. Ik wil als voorzitter van de MR een verbindende rol vervullen tussen alle geledingen binnen Dynamica XL. We zijn eigenlijk nog maar kort geleden gestart en hebben nog tijd nodig om alles goed op elkaar af te stemmen.

De oudergeleding heeft u als ouders/verzorgers nodig als achterban bij sommige besluiten. Zo hebben wij vorig schooljaar een voorlichtingsavond georganiseerd en een peiling gehouden onder de ouders en verzorgers over het 5 gelijke dagen model. Door de hoge respons kon de MR een gefundeerd advies uitbrengen aan de directeur van Dynamica XL.

De MR vergadert eens in de 6 weken en diverse onderwerpen passeren de revue. De vergadering is openbaar. Als u een keer een vergadering wilt bijwonen, dan bent u van harte welkom. De data en onderwerpen zijn te vinden op de website van de school.
  Sander Ritsma.

Ik ben Eva Lang, moeder van Georgia (groep 3/4 Tjotterlaan). In mijn werk en als moeder zie ik de rol die ouders, maar zeker ook school en de leerkrachten kunnen spelen in de gezonde ontwikkeling van een kind.
In de MR zal ik onder andere de standpunten kritisch en vanuit een open vizier vertegenwoordigen.
Het geeft mij een goed gevoel dat je ook als ouder iets kunt bijdragen aan het beleid van school.
Ik ben iemand die denkt in oplossingen en niet in problemen. Dus als er zaken zijn, die volgens u belangrijk zijn om te behandelen binnen de MR, mail mij dan gerust.
  Eva Lang

Mijn naam is Ineke Herbers, ik zit namens de locatie Sportstraat in de gezamenlijke MR van Dynamica XL.
Mijn zoon Sep zit op dit moment in groep 4.

Ik vind het van belang om goed op de hoogte te blijven van de ontwikkelingen binnen de school en het beleid dat gevoerd wordt. Zeker omdat dit voor de ontwikkeling van kinderen, zeker voor onze kinderen die allemaal een bijzonderheid hebben, een belangrijke factor is.

Door mijn deelname in de MR kan ik hier een rol in vervullen en actief meedenken in het beleid van de school en het belang van ouders en kinderen goed belichten en vertegenwoordigen. Belangrijk vind ik dat dit op opbouwende wijze, in een sfeer van open communicatie en wederzijds begrip gebeurt, waardoor we samen staan voor goed onderwijs en een veilig en prettige omgeving voor leerlingen, leerkrachten en ouders.
Voor iedere ouder geldt natuurlijk dat ze de ontwikkelingen binnen een school volgen, dus als er onderwerpen zijn die u graag besproken wilt hebben binnen de MR, stap dan gerust op mij af.
  Ineke Herbers

Ik ben Iris Gijssen, moeder van Sara (groep SO7 locatie Molenwerf). Ik hoop een positieve bijdrage te kunnen leveren aan de MR vanuit mijn ervaring als ouder, maar ook door mijn werk binnen de gehandicapten- en welzijnssector. Ik vind het belangrijk, om op opbouwende wijze en in een sfeer van open communicatie en wederzijds begrip, mee te denken met het beleid en de besluitvorming binnen de school. Zo kunnen we gezamenlijk werken aan goed onderwijs en een veilige en prettige omgeving voor zowel de leerlingen als de leerkrachten. Zijn er zaken die u graag besproken wilt hebben binnen de MR, stap dan gerust op mij af.
  Iris Gijssen

Mijn naam is Petra Six. Ik werk als stagebegeleider voor leerlingen van 15 jaar en ouder op de locatie Nieuwendamstraat. Ik doe dit werk met veel plezier. Ik ben sinds enkele maanden lid van de medezeggenschapsraad. Als MR-lid kan ik meepraten over veranderingen, aanpak en plannen van de school en kan ik ideeën voor verbeteringen inbrengen. Kan ik namens u iets inbrengen in de MR? Spreek mij dan vooral aan.
  Petra Six

Mijn naam is Ankie Valk. Ik ben leerkracht op Dynamica XL Sportstraat vanaf 2004. Ik heb voor verschillende groepen gestaan, van middenbouw tot schoolverlaters. Dit jaar ben ik samen met Jan Nagelkerke (ook MR lid) de leerkracht van de Albatros, een groep 6/7. Ook ben ik al jaren lid van de medezeggenschapsraad, eerst voor de Springplank, toen voor de Boei en nu dus voor Dynamica XL Sportstraat.

Dat waren soms roerige tijden, onder andere bij de samenvoeging van Floraschool en Springplank tot Boei en ook weer bij de samenvoeging van de Boei met Dynamica. Tevens leverde de beslissing om al dan niet over te gaan tot het vijf-gelijke-dagen model veel discussie op binnen de medezeggenschapsraad, overigens ook bij de ouders!

Deze belangrijke processen en beslissingen zijn voor mij een reden om deel te nemen aan de medezeggenschapsraad. Door er samen over te praten, hoop ik als leerkracht mee te werken aan een betere school. Daarbij staat natuurlijk het belang van de kinderen voorop. Maar ook dat van de ouders en de leerkrachten.

Om tot een goede afweging te komen hebben wij de inbreng van ouders hard nodig. Zijn er zaken die u graag besproken wilt hebben in de medezeggenschapsraad, neem dan contact op met mij of met een van de andere leden van de medezeggenschapsraad.
ankie

Ankie Valk

 

 

 

Mijn naam is Jona Rolando. Ik ben 43 jaar oud en moeder van 3 kinderen. Ik heb een dochter Jela van 18 jaar. Zij doet het Cios. Mijn zoon Don is 13 jaar en zit op het Zuiderzeecollege. Mijn jongste zoon heet Baron en zit in groep 6 op Octant. Samen met mijn man Jose, onze 3 kinderen en hond wonen we in Assendelft.
Het werken in het onderwijs zit in mijn bloed. Allebei mijn ouders komen uit het onderwijs.
Ik heb 10 jaar in het regulier onderwijs gewerkt. Ik ben begonnen in een kleutergroep, daarna heb ik een paar jaar groep 3 gedaan en tenslotte heb ik in groep 5 gewerkt.
Vorig jaar ben ik begonnen bij Dynamica XL op het VSO. Ik heb daar een jaar invalwerk gedaan. Dit jaar ben ik met veel plezier begonnen op het SO.
Ik hoop een leuke tijd te hebben en veel te leren over de doelgroep en mijn kennis en ervaring te kunnen delen.
 Jona Rolando

Mijn naam is Melissa van Ommeren. Ik ben 22 jaar oud. In het jaar 2017 ben ik afgestudeerd aan de PABO. Gedurende de PABO heb ik twee jaar stage gelopen in het SBO op Dynamica XL Tjotterlaan. Sinds het schooljaar 2017-2018 ben ik leerkracht op Dynamica XL Tjotterlaan. Ik geef hier met veel plezier les aan een SO groep 5/6. Vanaf het schooljaar 2017-2018 ben ik ook lid van de MR. Ik wilde graag lid worden van de MR, omdat ik als startend leerkracht en nieuweling binnen Zaan primair en Dynamica XL graag wilde weten wat er binnen de organisatie allemaal speelt. Door deel uit te maken van de MR hoop ik mee te kunnen werken en denken aan veranderingen, die zorgen voor verbeteringen binnen de organisatie en de scholen.​

 

 

Melissa van Ommeren

 

Ik ben Jan Nagelkerke.
Ik werk als groepsleerkracht op onze locatie Sportstraat.
Daar geef ik op maandag, dinsdag en vrijdag les aan de kinderen uit de Albatros, groep 6/7 .
Sinds april 2016 ben ik lid van de MR. Ik vertegenwoordig het  team van de locatie Dynamica SPS.
Het is m.i. belangrijk om  het onderwijs samen te maken:  kinderen, leerkrachten en ouders.
De MR biedt de mogelijkheid om gezamenlijk  de actuele (beleids)zaken, ontwikkelingen en veranderingen bespreken.
Ik vind het fijn om betrokken te zijn en mee te denken over die veranderingen en ontwikkelingen binnen onze school. Dat is mijn motivatie om deel uit te maken van de MR.
   Jan Nagelkerke

Mijn naam is Monica Staal. Ik ben sinds augustus 2017 werkzaam op het VSO van Dynamica XL. Hiervoor heb ik 25 jaar binnen het reguliere onderwijs gewerkt. Ik heb gewerkt als leerkracht binnen verschillende leeftijdsgroepen en ben daarnaast ook als IB-er werkzaam geweest.

Het werken binnen het onderwijs doe ik nog steeds met heel veel plezier. Als leerkracht leer je niet enkel dingen aan leerlingen maar ook van leerlingen. Mijn betrokkenheid bij de MR is vanwege het actief mee willen denken over ontwikkelingen en veranderingen die de school betreft om de leerlingen optimaal te kunnen begeleiden.
   Monica Staal