MOlenWerf SO

Welkom

Op de afdeling speciaal onderwijs (SO) van Dynamica XL op locatie Molenwerf bereiden we de leerlingen voor op een zo zelfstandig mogelijke deelname aan de samenleving. Dit doen wij d.m.v. een geïntegreerde positieve schoolbrede aanpak, PBS. Deze aanpak is gericht op het bevorderen van gewenst gedrag van alle leerlingen binnen de school.

Wij geven onderwijs in de volgende vakken: Nederlandse taal en communicatie, rekenen en wiskunde, oriëntatie op jezelf en de wereld, kunst en cultuur, bewegingsonderwijs, spelontwikkeling, leren leren en sociaal-emotionele ontwikkeling.

De middelen en materialen die we daarbij gebruiken, zijn zoveel mogelijk aangepast aan de manier waarop onze leerlingen leren en aan het niveau van de leerling. Het verschil met het regulier onderwijs is dat wij sterker het accent leggen op zelfredzaamheid en sociale vaardigheden.

Voor onze leerlingen zijn drie uitstroomprofielen vastgesteld. Als een leerling wordt geplaatst, wordt er op basis van het dossier en de intake een zgn. kindprofiel opgesteld. Aan de hand van dit profiel stellen de orthopedagoog en de intern begeleider een ontwikkelingsperspectief op. In het ontwikkelingsperspectief wordt onder meer aangegeven in welke leerroute een leerling hoort.

De leerlingen volgen dus een vooraf gestelde leerroute waarbij ze uitstromen in:

vervolgonderwijs Leerroute 1:.

In deze leerroute ligt het accent op het verwerven van zoveel mogelijk kennis en vaardigheden op het gebied van de algemeen vormende vakken (lezen, rekenen, lezen, wereldoriëntatie e.d.).

arbeid met en zonder begeleiding (evt. doorstroming naar praktijkonderwijs) Leerroute 2:

In deze leerroute ligt het accent op het leren van zoveel mogelijkheid vaardigheden die betrekking hebben op het verkrijgen van al dan niet betaalde arbeid (zoals koken, schoonmaak, werken in de groenvoorziening, winkelassistentie, zorg en welzijn en algemene arbeidsvaardigheden).

dagbesteding met en zonder arbeidsmatige taken Leerroute 3:

In deze leerroute worden naast kennis- en arbeidsvaardigheden vooral programma’s aangeboden waarin de nadruk ligt op het vergroten van de autonomie, zelfstandigheid, zelfverzorging en eenvoudige huishoudelijke werkzaamheden.

Elke route wordt op drie niveaus aangeboden. In principe krijgt iedere leerling het basisarrangement aangeboden. Als een leerling extra ondersteuning nodig heeft, wordt een intensief arrangement aangeboden en leerlingen die meer lesstof aankunnen krijgen een verdiept arrangement.

Veel leerlingen op onze school hebben een stoornis in het autistisch spectrum (ASS). Voor de leerlingen met ASS die moeilijker tot ontwikkeling komen in een ‘reguliere’ SO groep hebben we op locatie Molenwerf twee TEACCH groepen. In deze groepen zitten maximaal acht leerlingen en werken de leerkracht en klassenassistent met de TEACCH methodiek (“Treatment and Education of Autistic and related Communication handicapped Children”).