Leerlingenzorg SPS

Leerlingenzorg Dynamica XL Sportstraat

Van alle leerlingen wordt een OPP (ontwikkelingsperspectief) opgesteld waarin het IQ, bevorderende en belemmerende factoren, de onderwijs-en ondersteuningsbehoefte en de verwachte uitstroom worden vastgelegd. Aan de hand hiervan wordt bepaald wat we van een leerling mogen verwachten, en welke doelen we op korte en langere termijn willen bereiken. De onderwijsbehoeften die hieruit naar voren komen, worden per groep geclusterd voor de vakken technisch lezen, begrijpend lezen, spellen en rekenen, zodat er niet meer dan drie niveaus in een groep zitten. Dit alles wordt zichtbaar gemaakt in groepsplannen die twee keer per jaar worden opgesteld, uitgevoerd, geëvalueerd en bijgesteld. Het werken met groepsplannen vormt de basis van een goede instructie en komt de effectiviteit van het lesgeven ten goede. Alle vorderingen van en bijzonderheden m.b.t. de leerlingen worden systematisch bijgehouden. Ten minste twee keer per jaar is er een groepsbespreking waarin wordt bekeken in hoeverre de gestelde doelen zijn behaald. Aan de hand van de behaalde resultaten worden nieuwe groepsplannen opgesteld. Bij die bespreking zijn de groepsleerkracht en de intern begeleider aanwezig. Andere betrokkenen worden zo nodig door de intern begeleider uitgenodigd.

Leerlingen waarmee we vast dreigen te lopen of waar multidisciplinair overleg voor nodig is, worden in het S.O.T. en/of B.O.T. (Smal en/of Breed ondersteuningsteam) besproken.. Aan het S.O.T. nemen deel de directie, intern begeleider, de leerkracht en ouders/verzorgers op uitnodiging. Aan het B.O.T. nemen deel de ouder(s)/verzorger(s) op uitnodiging; de directie; de intern begeleider; de leerkracht; de schoolarts; de orthopedagoog en de schoolmaatschappelijk werker. Zowel tijdens de leerling-besprekingen als in de ondersteuningsteams  wordt de ontwikkeling van de leerling besproken en afgezet tegen het opgestelde ontwikkelingsperspectief. Als de leerling zich naar verwachting ontwikkelt, gaan we door op de ingeslagen weg. Mocht dat niet zo zijn, dan wordt gekeken naar wat hiervan de oorzaak is en op welke gebieden interventie noodzakelijk is.

Soms komt het voor dat wij van mening zijn dat wij niet langer in staat zijn een goed antwoord te geven op de hulpvraag van een kind. In dat geval kan het nodig zijn om hulp van andere instanties in te roepen of om te verwijzen naar een andere vorm van (speciaal) onderwijs. Wij vinden het belangrijk om als team in samenspraak met de ouders voor de leerlingen te zorgen. U mag van ons verwachten dat wij u altijd op de hoogte houden van belangrijke ontwikkelingen. Aan de andere kant verwachten wij van u, dat als externe instanties zich met uw kind bezighouden, u ons daarover informeert, zodat in het belang van uw kind, de aanpak en de behandeling thuis, op school en door externe instanties zo goed mogelijk op elkaar kunnen worden afgestemd.