Kenmerken Dynamica XL

Expertisecentrum Passend Onderwijs
header-logo

SO: Molenwerf 1C, 1541 WR Koog aan de Zaan

VSO: Nieuwendamstraat 2A, 1507 JE Zaandam

SBO: Sportstraat 1, 1541 JL Koog aan de Zaan

SBO/SO: Tjotterlaan 2, 1503 LB Zaandam

 

Kenmerken van Dynamica XL

speciaal basisonderwijs, (voortgezet) speciaal onderwijs en dienstencentrum

Binnen Dynamica XL werken de vier scholen voor speciaal basisonderwijs en (voortgezet) speciaal onderwijs (SBO, SO en VSO) van Zaan Primair intensief samen. Daarnaast maakt een Dienstencentrum onderdeel uit van Dynamica XL. Het Dienstencentrum is primair gericht op het ondersteunen van de reguliere scholen bij de vormgeving van passend onderwijs.

Een SO-voorziening voor leerlingen met een verstandelijke en/of lichamelijke beperking is gevestigd aan de Molenwerf in Koog aan de Zaan en de VSO-afdeling staat aan de Nieuwendamstraat in Zaandam. Aan de Tjotterlaan is onze SBO-school gevestigd, waar ook een SO-voorziening voor leerlingen met ernstige gedrags- en/of psychiatrische problemen (voormalig rec-4) is ingericht.  Aan de Sportstraat in Koog aan de Zaan is eveneens een SBO-school gevestigd. Op hetzelfde adres is ons Dienstencentrum gehuisvest.

In dit overzicht proberen we antwoord te geven op de vraag welke gezamenlijke kenmerken het onderwijs heeft op onze scholen, welke kenmerken onderscheidend zijn per schoolsoort (SBO en SO) en wat de belangrijkste kenmerken zijn van ons Dienstencentrum.

Gemeenschappelijke kernmerken van de scholen van Dynamica XL:

 

 • werken personeelsleden die bewust hebben gekozen voor een speciale doelgroep
 • werken personeelsleden die zich regelmatig laten bijscholen
 • worden leerkrachtondersteuners/assistenten ingezet om groepsdoorbroken te werken op verschillende niveaus
 • is het ontwikkelingsperspectief uitgangspunt voor het onderwijs aan iedere leerling (met doelstellingen op korte en lange termijn)
 • is de leerstof gebaseerd op de leerlijnen van het CED en Passende Perspectieven
 • geven we onderwijs en instructie op maat waarbij rekening wordt gehouden met de verschillende en specifieke onderwijsbehoeften van de leerling
 • wordt gewerkt met de één-zorg-route
 • worden alle leerlingen driemaal per jaar besproken (leerkracht met intern begeleider)
 • wordt door alle personeelsleden gewerkt met school-wide Positive Behavior Support
 • is er vrijwel maandelijks een multidisciplinair overleg met het breed ondersteuningsteam (ouders/verzorgers, directie, intern begeleider, leerkracht, ouders, schoolmaatschappelijk werker, orthopedagoge, jeugdarts, Spirit en/of Kram)
 • werken (al dan niet vrij gevestigde) fysiotherapeuten en logopedisten in het schoolgebouw
 • maken we gebruik van speciale ondersteunende leermiddelen zoals time-timers, gehoorbeschermers en individuele werkplekken
 • krijgen de leerlingen tweemaal per week gymnastiek van een vakleerkracht
 • voeren we een uitgebreid intakegesprek met de ouders/verzorgers
 • wordt gewerkt met de Cito toetsen voor speciale leerlingen (met uitzondering van de SBO-bovenbouwgroepen, die aansluiten bij de ‘reguliere’ Cito-toetsen)
 • wordt gewerkt volgens het GIP-model
 • werken medewerkers van gespecialiseerde instellingen op onze locaties (Heliomare Onderwijs op Molenwerf, Heliomare en ZMC op Nieuwendamstraat, Kram op de locaties Tjotterlaan en Sportstraat en Kram en Spirit op de locatie Tjotterlaan)
 • wordt er intensief samengewerkt met de ouders (ouderavonden, thema-avonden, koffie-ochtenden, huisbezoeken)

 • Specifieke kenmerken van onze SBO-scholen:
 •  zijn de groepen niet groter dan gemiddeld 16 leerlingen
 • werkt de jeugdzorginstelling Spirit als ondersteuning voor de school, leerlingen en ouders/ verzorgers (alleen op de locatie Tjotterlaan)
 • werken medewerkers van Kram (een jeugd GGZ instelling) voor de leerlingen en de ouders/verzorgers
 • beschikken we over een reken-, taal- en leeswerkplaats, waar specialisten werken die zowel met eigen leerlingen als leerlingen van andere, reguliere scholen werken.
 • functioneren observatiegroepen voor jonge kinderen van 4 tot 7 jaar (alleen op locatie Sportstraat)
 • wordt gewerkt met het interactief, gedifferentieerd, directe instructie-model (IGDI-model)
 • is een opvangvoorziening (van drie tot zes maanden) ingericht voor leerlingen van reguliere scholen voor wie een noodprocedure is aangevraagd (inclusief de SO-voorziening op de Tjotterlaan)
 • wordt kookles gegeven (met toegepast lezen en rekenen, planning en timing, oefening fijn-motorische vaardigheden)

 • Specifieke kenmerken van onze (V)SO-scholen:
 • zijn de groepen niet groter dan gemiddeld 12 leerlingen
 • werken assistenten die ondersteunen bij de verzorging van de leerlingen en het geven van praktijkgericht onderwijs, daarnaast zijn er assistenten werkzaam die ondersteuning bieden bij de ‘cognitieve’ vakken.
 • richten we specifieke groepen in voor leerlingen met een ernstige vorm van autisme met een grote ondersteuningsvraag op het gebied van gedrag (op locatie Molenwerf en Nieuwendamstraat)
 • zijn groepen ingericht voor leerlingen met een meervoudige beperking (op Molenwerf via een nevenvestiging van Heliomare Onderwijs en op de Nieuwendamstraat een eigen afdeling)
 • is een crisismedewerker aangesteld (op locatie Tjotterlaan)
 • is een orthopedagoog en schoolmaatschappelijk werker aangesteld (locaties Molenwerf en Nieuwendamstraat)
 • zijn er time-out ruimtes aanwezig in de school (op locatie Tjotterlaan en Molenwerf)
 • werken de groepen volgens een vaste structuur met veel voorspelbaarheid en visualisaties (m.n. volgens de teacch-methodiek)
 • hebben de leerkrachten en assistenten kennis van psychiatrische problematiek en gedragsstoornissen
 • worden ouders/verzorgers betrokken bij het onderwijsleerproces d.m.v. het samen opstellen van doelen voor het persoonlijk plan
 • werkt een logopediste die alle nieuwe leerlingen screent en indien nodig een behandelplan opstelt
 • volgen we de ontwikkeling van de leerling gedurende het hele jaar nauwgezet d.m.v. een observatiemodel dat de ontwikkelingsleeftijd van de kinderen laat zien.
 • is het onderwijsaanbod gebaseerd op de leerlijnen van het CED, speciaal ontwikkeld voor leerlingen met een leer- en ontwikkelingsachterstand
 • Is de uitstroom gericht op dagbesteding, arbeid of vervolgonderwijs afhankelijk van de ontwikkeling en de individuele mogelijkheden van de leerling (weergegeven in het ontwikkelingsperspectief)
 • Voor VSO: lopen de leerlingen stage vanaf hun 16de jaar
 • Voor VSO: krijgen de leerlingen vaklessen als koken, groenvoorziening, houtbewerking en schoonmaak. De leerlingen kunnen erkende certificaten behalen voor werken in de keuken, schoonmaak, groenvoorziening en winkelassistentie (locatie Nieuwendamstraat).  

 • Specifieke kenmerken van ons Dienstencentrum:
 •  werken personeelsleden die gespecialiseerd zijn in het bieden van passend onderwijs
 • werken personeelsleden die zich verbonden voelen met de doelgroep waar passend onderwijs aan geboden wordt
 • werken personeelsleden die zich regelmatig laten bijscholen
 • werken personeelsleden met een specialisme op het gebied van leer-en gedragsproblemen.
 • werken orthopedagogen en psychologen
 • zijn een onderzoeksteam, een schoolmaatschappelijk werkster, specialisten passend onderwijs, schoolondersteuners en administratie en coördinatie/directie gevestigd
 • ondersteunen we 34 basisscholen bij het bieden van passend onderwijs
 • zijn een hulpklas afdeling jonge kind, hulpklas lezen en spellen, rekenwerkplaats en lees-en spellingwerkplaats gevestigd
 • wordt er op de scholen leerkracht-, leerling- en ouderondersteuning geboden
 • wordt er vraaggestuurd gewerkt
 • worden er onderzoeken en observaties uitgevoerd op de basisscholen en S(B)O scholen
 • wordt er aangesloten bij de ondersteuningsteams op de basisscholen en S(B)O scholen (multidisciplinair overleg)
 • worden arrangementen toegekend aan kinderen van de basisscholen die extra ondersteuning nodig hebben.
 • wordt het extern aanbod ingezet voor het verbeteren van de basisondersteuning.
 • wordt er scholing verzorgd voor de basisscholen o.a. op het gebied van autisme, PBS, interventies lezen/spellen, dyslexie/dyscalculie of het verbeteren van het schrijfonderwijs.
 • worden er sociale vaardigheidstrainingen en faalangsttrainingen verzorgd op de basisscholen waarbij de school zelf vaardiger wordt om de training zelf intern te geven.
 • wordt er verbinding gezocht met diverse externe partijen die betrokken zijn bij de scholen binnen ons samenwerkingsverband.
 • wordt er samengewerkt met fysiotherapie (Henriette Nool), logopedie (Praatmaatgroep),
 • Kentalis, Spirit, Kram en andere externe partijen.
 • wordt er o.a. aangesloten bij IB-netwerk, werkgroep scholing Zaan Primair Academie, werkgroep schrijven, kwaliteitsteams S(B)O, werkgroep gedrag, projectgroep arrangeren