Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR)

Wat is de GMR?

De Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad bestaat bij Zaan Primair uit 7 leerkrachten en 7 ouders. Zij vertegenwoordigen alle scholen van Zaan Primair en hebben inbreng m.b.t. bovenschoolse zaken. Ook kunnen MR-en punten op bovenschoolsgebied inbrengen bij de GMR, zodat de GMR deze op haar beurt weer met het College van Bestuur kan bespreken. Op de website van de GMR zijn de notulen van de laatste vergaderingen te zien, zodat MR-en op de hoogte kunnen blijven van wat zich binnen de GMR afspeelt.
Er wordt één keer per maand (op maandagavond 19.30 uur) vergaderd en een aantal keer per jaar volgen we met alle leden een cursus om onze deskundigheid op peil te houden.
Voorbeelden van zaken die besproken worden binnen de GMR zijn: het bestuursformatieplan (inclusief RDDF-plaatsing), het gedragsprotocol of een regeling m.b.t. de schooltijden. Wanneer je zitting hebt in de GMR heb je kans om op bovenschoolsniveau, mee te denken en te beslissen over uiteenlopende zaken, die de ouders, leerkrachten en leerlingen aangaan.

Op onderstaande site kunt u meer informatie bekijken over de (GMR). O.a. de samenstelling (leden), vergaderdata etc.

http://www.zaanprimair.nl/onze-organisatie/medezeggenschap/